Firma Metfix posiada wdrożony System Zarządzania Jakością:

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004

 

 

Wszystkie oferowane przez nas produkty wytwarzane są według powszechnie uznanych norm:

 • DIN,
 • ISO,
 • NFE,
 • PN,
 • EN,
 • NFE,
 • DTR,
 • i inne zgodne z normami i dokumentacją dostawców, np : Nomel,  Acument, Alcoa, Titgemayer oraz według specyfikacji klienta

W każdej dziedzinie kooperujemy wyłącznie z nowoczesnymi producentami, których jakość pracy potwierdzona jest przez ISO 9001:2000 oraz certyfikat TUV. Ponadto na życzenie klienta dostarczamy również certyfikaty 2,1; 2,2; 3,1; 3,2; Deklaracje właściwości wyrobów budowlanych i inne.

INFORMACJE DODATKOWE:
Wyroby budowlane w Unii Europejskiej – regulacje prawne

Rynek wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej opiera się przede wszystkim na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w skrócie oznaczanym CPR (Construction Products Regulation) ustanawia­jącym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę 89/106/EWG, która przestała obowią­zywać 1 lipca 2013r. W każdym przypadku wyro­by budowlane wprowadzone do obrotu przed tą datą zgodnie z CPD uznaje się za umieszczone na rynku budowlanym zgodnie z prawem. Pozostają również ważne aprobaty i certyfikaty zakładowej produkcji wydane przed tą datą, aż do daty ich ważności podanej na dokumencie. Rozporządzenie CPR dodatkowo wdrożono do prawa polskiego znowelizowaną w 2013 r. usta­wą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zmianami). Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu (dla zestawów śrubowych do połączeń niesprężanych), przez wszystkich uczestników procesu bu­dowlanego (zaczynając od projektantów i kończąc na dostawcach).

Obydwie normy wymagają systemu oceny i wery­fikacji stałości właściwości użytkowych. Oznacza to, że producent zestawu śrubowego musi mieć wdrożony i certyfikowany przez Niezależną Jed­nostkę Notyfikowaną system Zakładowej Kon­troli Produkcji oraz przeprowadzić Badania Typu, a przed wprowadzeniem wyrobu na rynek wydać Deklarację Właściwości Użytkowych – zgodnie ze wzorem umieszczonym w załączniku normy PN-EN 14399-1 i PN-EN 15048-1. Przed złożeniem zamówienia na elementy złączne do zastosowania w budownictwie warto sprawdzić czy dostawca spełnia powyższe wymagania.
Śruby i nakrętki dla budownictwa muszą być zamawiane i dostarczane wyłącznie w komple­tach i cechowane znakiem producenta całego zestawu i symbolem „SB” – w przypadku śrub do połączeń niesprężanych lub „CE” – w przypadku śrub do połączeń sprężanych. Opakowania w obu przypadkach powinny zawierać etykiety CE wg wzorów umieszczonych w załącznikach normy PN-EN 14399-1 i PN-EN 15048-1. Kompletacja przez producenta ma na celu właściwy dobór współpracujących elementów zestawu pod wzglę­dem dokładności wykonania, klas własności me­chanicznych (w tym klasy twardości podkładek) oraz tolerancji gwintów – mających bezpośredni wpływ na montowalność i nośność zestawu, czyli bezpieczeństwo połączenia i całej konstrukcji. Projektanci i wykonawcy konstrukcji powinni rów­nież wziąć pod uwagę tzw. Eurokody, czyli serię norm konstrukcyjnych od EN 1990 do EN 1999, zalecanych w budownictwie przez Komisję Euro­pejską (Rekomendacja 2003/887/EC z 12 grudnia 2003).

 

!!Uwaga!!
Obowiązujące od stycznia 2017 roku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – nakłada na wykonawców obiektów budowlanych oraz ich części obowiązek deklarowania właściwości użytkowych elementów złącznych. Brak odpowiednich deklaracji lub ich nieprawidłowe zastosowanie może skutkować bardzo wysokimi karami lub / i niemożliwością finalnego odbioru danej budowy lub jej części (części obiektu budowlanego) przez danego inspektora oraz finalnego wykonawcę, a także inne organy. Rozporządzenie to nakłada obowiązek stosowania wyrobów wg tzw. „norm zharmonizowanych”
Jednocześnie informujemy, że posiadamy w swojej ofercie połączenia spełniające poniższe rozporządzenie. Na żądanie klienta (wymóg musi zostać zgłoszony w formie pisemnej najpóźniej w momencie złożenia zamówienia) dostarczamy komplety posiadające certyfikaty CE oraz w zależności od zastosowania:

 • do połączeń sprężanych zgodnie z EN 14399-4 śruba i nakrętka, EN14399-6 podkładka.
 • do połączeń niesprężanych zgodnie z normą EN 15048-1 (śruby ISO 4014-nie pełny gwint lub ISO 4017-pełny gwint + nakrętka ISO 4032 od jednego producenta).

 

Pakowanie kompletów określa pkt. 4.3  normy EN 15048-1, który mówi o tym, że zestawy mogą być pakowane:
„a) Śruby i nakrętki przez jednego producenta. Części składowe zestawu powinny być zapakowane w jedno opakowanie, które jest oznaczone etykietą zawierającą numer partii zestawów i identyfikację producenta. Dla każdej partii zestawów, stosując reprezentatywną próbkę badawczą, należy przeprowadzić odpowiednie badanie, jak określono w 6.3
b) Śruby i nakrętki dostarczone przez jednego producenta. Każda część składowa powinna być zapakowana w oddzielne opakowanie, które jest oznaczone etykietą zawierającą numer partii części składowej i identyfikację producenta. Części składowe w zestawie są dowolnie wymienne w obrębie jednej średnicy znamionowej gwintu. Dla każdej rozszerzonej partii zestawu, stosując reprezentatywną próbkę badawczą, należy przeprowadzić odpowiednie badanie.

 

Tablicy 17

GRUPY PRODUKTÓW OBJĘTE POWYŻSZYM OBOWIĄZKIEM W ZAKRESIE ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH TO PRZEDE WSZYSTKIM

LPGRUPA GŁÓWNAZAMIERZONE ZASTOSOWANIE
1

Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze

2

Metalowe kształtowniki i profile konstrukcyjne, kształtowniki walcowane na gorąco, profile gięte na zimno lub wytwarzane w inny sposób, o różnych kształtach, wyroby płaskie (płyty, blachy, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną

do zastosowania w konstrukcjach metalowych lub zespolonych metalowo-betonowych

3

Metalowe elementy konstrukcyjne, w tym metalowe kształtowniki przycięte na wymiar do określonych zastosowań Zestawy elementów konstrukcyjnych Wyroby te mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną

do zastosowania w konstrukcjach i fundamentach

4

Łączniki konstrukcyjne: nity metalowe, śruby (nakrętki i podkładki warunkowo), śruby sprężane o wysokiej wytrzymałości do połączeń ciernych, śruby dwustronne

do zastosowania w konstrukcjach metalowych

5

Kotwy do zastosowania w betonie (typ ciężki). Kotwy metalowe wklejane do konstrukcji murowych

do zastosowań konstrukcyjnych

6

Kotwy metalowe do zastosowania w betonie (typ lekki). Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i konstrukcjach murowych

do zastosowań niekonstrukcyjnych

 

W związku z powyższymi regulacjami oraz skomplikowaną specyfiką produkcji oraz certyfikacji w/w produktów potrzebę ich otrzymania do danej dostawy należy zgłosić wyłącznie pisemnie – najpóźniej w momencie złożenia zamówienia (kontaktu). Powyższy wymóg dotyczy wszystkich naszych wyrobów, a w szczególności produktów z zamierzonym zastosowaniem jako wyrobu budowlanego.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają: