Klauzula informacyjna RODO

Jako Metfix Special Fasteners w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych klientów.
To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy lub zawieraniu innych umów wykorzystujemy w następujących celach:

 • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa pozostałych  aktów regulujących.

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
 • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym  interesem”).
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im − przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie  przez  okres,  po   którym   przedawnią się roszczenia wynikające z łączących nas innchy zobowiązań, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 • marketingu bezpośredniego − przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) − przez czas trwania współpracy i po jej zakończeniu  (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej − przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 • wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

 

We wskazanych wyżej celach  (oprócz  celu  „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i  opracowania  przewidywań  na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).
Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane.

 

Które dane należy nam podać
Przy współpracy stron wymagane są dane niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży zgodnie wymaganiami  odpowiednich przepisów prawa przede wszystkim takie jak:

 • Nip firmy,
 • Nazwa firmy (ewentualnie imię i nazwisko w przypadku osób prywatnych),
 • adres rejestrowy (dane zamieszkania w przypadku osób prywatnych),
 • oraz w sytuacjach prawnie uzasadnionych (własnych i ogólnych), a także w ramach ewentualnych dodatkowych usług, reklamacji, itp  – takich jak np:
 • numery kont bankowych (np do zwrotu należności lub do ich weryfikacji, ewentualnie zabezpieczeń finansowych)
 • numery PESEL, numery dowodów osobistych (np. W momencie odbioru towaru, gdy brak jest pieczątki firmowej)

 

Dodatkowe informacje o danych osobowych
W momencie zawierania innych umów współpracy lub w czasie jej trwania współpracy jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile  to  możliwe,  przed  uzyskaniem  danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

 

Komu przekazujemy Państwa dane
Państwa dane przekazujemy:

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 • naszym opiekunom handlowym tylko w zakresie potrzebnym do obsługi,
 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • podwykonawcom wspierającym nas np. przy realizacji określonych czynności niezbędnych do wykonania ewentualnych usług dodatkowych  wynikających z określonych warunków dodatkowych
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie,

innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

 • naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy Państwa obsłudze
 • w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz ,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności, w razie nieopłacenia ich przez Państwa w wymaganym terminie,
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych − w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
 • GUS oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.

 

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący  Unię  Europejską,  Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jednakże może się okazać, że w czasie trwania współpracy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG − wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.

 

Dane z innych źródeł
Przy pozyskiwaniu danych potrzebnych do kontaktów (m.in dla celów własnych) oraz realizacji poszczgólnych zobowiązań wynikającyh z odrębnych przepisów będziemy wykorzystywać  Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie:Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów  zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji  o  kondycji   gospodarczej   przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia  (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

 

Przysługujące Państwu uprawnienia
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji) lub  nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

 

Z tych praw  mogą  Państwo  skorzystać,  składając  wniosek  na dowolny adres kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

 

Prawo sprzeciwu
Niezależnie  od  praw  wymienionych  wyżej  mogą  Państwo   w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych  w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie  wnieść  sprzeciw  wobec  przetwarzania  przez   nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy czy realizacji określonych czynności w ramach wyznaczonej współpracy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 

Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do  Administratora Danych Osobowych  zgodnie z poniższymi danymi:

Metfix Special Fasteners
Godętowo 3a
84-218 Łęczyce – POLSKA

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Metfix:
piotrz@metfix.com.pl
lub jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa także do innych do tego powołanych instytucji zewnętrznych, tj  np: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kontakt i informacje
Metfix Special Fasteners
Godętowo 3a
84-218 Łęczyce – POLSKA

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Metfix:
piotrz@metfix.com.pl

Posiadamy:

Dostawcy posiadają: