Polityka jakości

Poprzez System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO:9001, który funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, chcemy dać pewność naszym Klientom, że nasze usługi i dostarczane przez nas produkty są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa na poziomie technicznym, cenowym i terminowym spełniającym oczekiwania Klienta.

Jako główne cele strategiczne firma Metfix stawia sobie:

 • realizację produktów i usług zgodnie z wymaganiami Klienta
 • zapewnienie wysokiej jakości dostarczanych produktów
 • terminowość we wszystkich obszarach działania
 • współpracę z dostawcami realizującymi nasze oczekiwania
 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników

Cele te są osiągane przez:

 • aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników firmy w realizacji Polityki Jakości
 • nadzorowanie i doskonalenie działań i usług pomocniczych
 • okresowe przeglądy oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
 • udział w szkoleniach i sympozjach

Działania firmy są skoncentrowane na spełnianiu oczekiwań Klienta i zdobywaniu jego pełnego zaufania do towarów i usług oferowanych przez naszą firmę.

Wszystkie działania są realizowane w zgodności z wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska wraz z postanowieniami normy ISO14001, w szczególności poprzez:

 • prowadzenie swojej działalności w sposób przyjazny dla środowiska
 • ograniczenie stosowania, a gdzie to możliwe eliminowanie substancji szkodliwych dla środowiska
 • spełnianie wszystkich, mających zastosowanie w działalności Firmy, przepisów prawnych w dziedzinie środowiska oraz branie pod uwagę wymagań innych zainteresowanych stron
 • obniżanie zużycia czynników energetycznych
 • traktowanie zarządzania środowiskiem jako jeden z priorytetów oraz stworzenie programów środowiskowych
 • ciągłe doskonalenie i zapobieganie zanieczyszczeniom

Posiadamy:

Dostawcy posiadają: